"حماقتِ محض است دلتنگِ کسی باشی که دلش با تو نیست."


|شنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۲| 14:9 |حــــــــــــــــامــــــــــــــــد |