بــــــــه نــــــــام آن کــــــــه عــــــشــق را آفــــــــریــــــــد
here me bax back design khat chat


"حماقتِ محض است دلتنگِ کسی باشی که دلش با تو نیست."

+ حــــــــــــــــامــــــــــــــــد
کدعَکس کِنـآرِنَوآرِ آدرِس

کد آمارگیر